Neokolonializm

Z Wiki2

Neokolonializm – Współczesna odmiana polityki kolonialnej, której celem jest kontrola suwerennych państw, wliczając w to dozór nad zasobami surowcowymi, kapitałem ludzkim, rolnictwem, sektorem bankowym, sektorem przemysłowym, armią oraz środkami masowego przekazywania informacji. W zależności od stosowanych organów politycznych, proces ten można podzielić na dwie grupy:


• Neokolonializm ekonomiczny polega na korumpowaniu władz rządowych i sądowniczych. Nadrzędnym zadaniem przekupionych władz jest prywatyzacja głównych filarów gospodarczych państwa na rzecz multikorporacji.

• Neokolonializm militarny stosowany w momencie, gdy strefa władzy danego kraju/regionu nie poddaje się naciskom korupcji. Państwo zmierzające do dokonania wojskowej okupacji zwykle usiłuje wywołać w tym celu ideologiczną rewolucję lub stosuje koncepcję false colors, czyli operacji wykonanej w obcych (narodowych) barwach, dzięki której uzyskuje aprobatę zastraszonego społeczeństwa.